واریز عیدی نقدی آقای روحانی برای مردم ؟!

واریز عیدی نقدی آقای روحانی برای مردم ؟!

اسفند آخرین اسفند دولت روحانی خواهد بوده و شایعه شده که رئیس جمهور قرار است مبلغ ۲۰۰ هزار تومان به عنوان عیدی پرداخت کند. واریز عیدی نقدی آقای روحانی برای مردم ؟! این اسفند آخرین اسفند دولت روحانی خواهد بود و شایعه شده که رئیس جمهور قرار است مبلغ ۲۰۰ هزار تومان به عنوان عیدی  پرداخت