کد خبر : 2663
تاریخ انتشار : سه شنبه 27 تیر 1402 - 18:33

تجمع هنرمندان در حمایت از پاکسازی تئاتر شهر

تجمع هنرمندان در حمایت از پاکسازی تئاتر شهر

تجمع همدلانه هنرمندان برای حمایت از پاکسازی تئاتر شهر برگزار شد. سخنگوی شورای شهر تهران گفته که جمع آوری دست فروشان اطراف تئاتر شهر از دغدغه‌های مهم مدیریت شهری تهران و خواسته هنرمندان خوب کشور بود که این اقدام طی چند روز گذشته انجام شد.| عکاس: منا عادل

تجمع همدلانه هنرمندان برای حمایت از پاکسازی تئاتر شهر برگزار شد. سخنگوی شورای شهر تهران گفته که جمع آوری دست فروشان اطراف تئاتر شهر از دغدغه‌های مهم مدیریت شهری تهران و خواسته هنرمندان خوب کشور بود که این اقدام طی چند روز گذشته انجام شد.| عکاس: منا عادل

 • تجمع هنرمندان در حمایت از پاکسازی تئاتر شهر
 • تجمع هنرمندان در حمایت از پاکسازی تئاتر شهر
 • تجمع هنرمندان در حمایت از پاکسازی تئاتر شهر
 • تجمع هنرمندان در حمایت از پاکسازی تئاتر شهر
 • تجمع هنرمندان در حمایت از پاکسازی تئاتر شهر
 • تجمع هنرمندان در حمایت از پاکسازی تئاتر شهر
 • تجمع هنرمندان در حمایت از پاکسازی تئاتر شهر
 • تجمع هنرمندان در حمایت از پاکسازی تئاتر شهر
 • تجمع هنرمندان در حمایت از پاکسازی تئاتر شهر
 • تجمع هنرمندان در حمایت از پاکسازی تئاتر شهر
 • تجمع هنرمندان در حمایت از پاکسازی تئاتر شهر
 • تجمع هنرمندان در حمایت از پاکسازی تئاتر شهر
 • تجمع هنرمندان در حمایت از پاکسازی تئاتر شهر
 • تجمع هنرمندان در حمایت از پاکسازی تئاتر شهر
 • تجمع هنرمندان در حمایت از پاکسازی تئاتر شهر
 • تجمع هنرمندان در حمایت از پاکسازی تئاتر شهر